TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2

39,000 

Trọn bộ khóa học “TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

TypeScript – ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.js và AngularJs 2

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!