Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started trang 104, 105

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started trang 104, 105 – Global Success

1 (trang 104 Tiếng Anh 7): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (ảnh 1)

Types of energy sources

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It’s pretty late now.

Lan: I’m doing a project on energy sources. But I don’t quite understand what energy is.

Mr Tan: Well, it’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from?

Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas, … We call them non-renewable sources.

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find.

Hướng dẫn dịch:

Các loại nguồn năng lượng

Lan: Con chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì thế? Muộn rồi đấy.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hiểu năng lượng là gì cho lắm.

Ông Tân: À, đó là nguồn lực chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Vậy nó đến từ đâu?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than, dầu, khí tự nhiên,… Chúng ta gọi chúng là những nguồn không tái tạo được.

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió và nước không ạ?

Ông Tân: Có. Chúng ta gọi những loại năng lượng đó là những nguồn có thể tái tạo được vì chúng ta không bao giờ cạn kiệt chúng. Có thể tái tạo được nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết không, một số loại năng lượng rẻ và dễ dùng, nhưng những loại khác thì đắt và khó tìm hơn…

2 (trang 105 Tiếng Anh 7): What are Lan and her father talking about? (Lan và bố cô ấy đang nói về chủ đề gì)

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Đáp án: C

Hướng dẫn dịch:

A. Năng lượng

B. Các nguồn

C. Các nguồn năng lượng

3 (trang 105 Tiếng Anh 7): Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (ảnh 2)

Đáp án:

1. A project on energy sources.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas, the sun, wind, and water.

4. They are energy that comes from the sun, wind, and water.

Hướng dẫn dịch:

1. Lan đang làm gì?

Một dự án về các nguồn năng lượng.

2. Năng lượng là gì?

Là nguồn lực chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

3. Năng lượng đến từ đâu?

Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than, dầu mỏ, khí tự nhiên, mặt trời, gió và nước.

4. Đâu là những nguồn có thể tái tạo được?

Chúng là loại năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước.

4 (trang 105 Tiếng Anh 7): Match the words / phrases in the box with the correct pictures. (Nối các từ / cụm từ trong hộp với các tranh phù hợp.)

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (ảnh 3)

Đáp án:

1 – d

2 – a

3 – b

4 – c

Hướng dẫn dịch:

1. dầu mỏ

2. năng lượng gió

3. than đá

4. khí tự nhiên

5 (trang 105 Tiếng Anh 7): Complete each of the sentences with the correct word from the conversation. (Hoàn thiện mỗi câu sau với từ đúng từ đoạn hội thoại.)

Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started (ảnh 4)

Đáp án:

1. power

2. sun

3. wind

4. run

5. cheap

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng là nguồn lực chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt và điện.

2. Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi đó là năng lượng có thể tái tạo được.

3. Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi đó là năng lượng gió.

4. Chúng ta không thể cạn kiệt năng lượng có thể tái tạo được.

5. Một số loại năng lượng rẻ và dễ dùng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Global Success hay khác:

A closer look 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of energy in A with the…2. Write the phrases to label the pictures…

A closer look 2 (trang 107,108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Complete the sentences, using the…

Communication (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in pairs. Make similar…

Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following… 2. Mr Lam is giving a lecture on energy…

Skills 2 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Answer the questions… 2. Mr Lam is discussing with his students…

Looking back (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the adjectives in A with the nouns… 2. Complete the sentences, using the…

Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how… 2. Work in groups. Discuss some tips about…