Soạn Anh 7 mới : Unit 10. Getting started

Unit 10: Sources of energy

Getting started (phần 1 → 4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam: Well, we all have footprints – we make them with our feet!

Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Nam: Right, it’s in the news a lot these days.

Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.

Nam: So it’s better to have a smaller footprint, right?

Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.

Nam: So, they’re different to wind, hydro, and solar?

Mai: Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.

Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai?

Mai: Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.

Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!

Hướng dẫn dịch

A DIFFERENT TYPE OF FOOTPRINT (MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC)

Mai: Nam, hôm qua tớ đọc thấy rằng tất cả chúng ta đều có một dấu chân các bon.

Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân – chúng ta tạo ra nó bằng bàn chân của chúng ta!

Mai: Ha ha, tớ biết điều đó chứ. Nhưng loại “dấu chân” này liên quan đến hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

Nam: Phải rồi, nó xuất hiện nhiều trên mặt báo những ngày này.

Mai: Vậy lượng khí thải của chúng ta lớnhơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu cho môi trường.

Nam: Vậy khi có một lượng khí thải nhỏ hơn thì tốt hơn phải không?

Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái sinh như than đá, khí đốt tự nhiên, và dầu sản sinh ra rất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy chúng khác vói năng lượng gió, thủy điện và năng lượng mặt trời, đúng không?

Mai: Đúng thế. Chúng đều là các nguồn năng lượng nhưng chúng là năng lượng tái sinh được. Điều đó có nghĩa là chúng ta không bao giờ sử dụng hết những thứ đó được. Chúng sẽ còn mãi mãi.

Nam: Cậu có để lại lượng khí thải lớn không Mai? 

Mai: Của tớ thì nhỏ. Tớ tái chế các sản phẩm tó đã sử dụng và tớ đi mọi nơi bằng xe đạp. Nhà tớ còn có các tấm pin mặt trời trên mái đế thu năng lượng mặt trời nữa.

Nam: Ồ không! Tớ nghĩ là “dấu chân” của tớ lớn, và không phải chỉ vì đôi giày lớn này.

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại bài đàm thoại và trả lời câu hỏi.)

  1. What is a carbon footprint?

– It’s about the negative effect we have on the environment.

  1. What does ‘non-renewable energy’ mean?

– “Non-renewable energy” means energy resources which will run out if used too much.

  1. Why is sunlight a renewable source?

– Because we can’t use it up. It lasts forever.

  1. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

– Because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

  1. What things do you think might create a big carbon footprint?

– The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

b. Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ dưới đây sử dụng thông tin trong bài hội thoại.)

SOURCE OF ENERGY: RENEWABLE SOURCES + NON

RENEWABLE SOURCES: wind, hydro, solar

NON – RENEWABLE SOURCES: coal, oil, gas

2. Now, listen and repeat the words and phrases (Bây giờ nghe và lặp lại các từ và cụm từ.)

Bài nghe:

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

3. Put the words into the correct groups below. (Xếp các từ vào đúng nhóm.)

Renewable sources (nguồn năng lượng có thế tái tạo)

Non-renewable sources (nguồn năng lượng không thể tái tạo)

Wind, hydro, solar, biogas, nuclear

Coal, natural gas, oil

4. Practise asking and answering the questions about renewable and non¬renewable sources. (Thực hành việc hỏỉ và trả lời câu hỏi về các nguồn có thế tái tạo và không thế tái tạo.)

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source of energy.

A: Gió là loại năng lượng gì?

B: Đó là một loại năng lượng có thể tái sinh.

A: Than đá là loại năng lượng gì?

B: Đó là một loại năng lượng không thê tái sinh.

Xem toàn bộ Soạn Anh 7 mới : Unit 10. Sources of energy