Giải Unit 10 Energy sources (Getting started) Giải tiếng Anh 7 Global Success

Types of energy sources

Exercise 1. Listen and read (Nghe và đọc)

Lan: Hi, Dad. (Chào bố.)

Mr Tan: Lan, what are you doing? It’s pretty late now. (Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn rồi.)

Lan: I’m doing a project on energy sources. But I don’t quite understand what energy is. (Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì.)

Mr Tan: Well, it’s power that we use to provide us with light, heat or electricity. (Ồ, đó là nguồn năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

Lan: Oh. Where does it come from? (Ồ. Nó có từ đâu ạ?)

Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas, … We call them non-renewable sources. (Nó có từ nhiều nguồn khác nhau như than, dầu, khí tự nhiên, … Chúng ta gọi đó là các nguồn năng lượng không tái tạo.)

Lan: Can it come from the sun, wind or water too? (Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước được không ạ?)

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them. (Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng được. Có thể tái tạo có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.)

Lan: I get it now. (Con hiểu rồi ạ.)

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find… (Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn …)

Exercise 2. What are Lan and her father talking about? (Lan và bố của cô ấy đang nói chuyện gì vậy?)

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Trả lời: C. Energy sources

Exercise 3. Read the conversation again and answer the following questions (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

Trả lời:

1. Lan is doing a project on energy sources.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas, the sun, wind or water,…

4. Sources renewable means we can easily replace them.

Exercise 4. Match the words / phrases in the box with the correct pictures (Nối các từ/ cụm từ trong ô với các hình ảnh tương ứng)

1. oil 2. wind energy 3. coal 4. natural gas

Giải Unit 10 Energy sources (Getting started)

Trả lời:

1 – d 2 – a 3 – b 4 – c

Exercise 5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation (Hoàn thành mỗi câu với từ phù hợp từ cuộc hội thoại)

1. Energy is ______ that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the ______, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it ______ energy.

4. We cannot ______ out of renewable energy.

5. Some types of energy are ______ and easy to use.

Trả lời:

1. power 2. sun 3. wind 4. run 5. cheap