Giải Communication Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1 a

1. a Look at pictures. Then put the parts of the fairy tale in order.

(Nhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.)

a. When she was picking some flowers on the side of the path, she met a wicked wolf. He asked, “Where are you going?”. “I’m going to see my grandmother,” she said.

b. A woodcutter was working in the woods. He heard a loud scream and ran to the house.

c. Finally she said, “Granny, what big teeth you have!”. “All the better to eat you with!” shouted the wolf.

d. Then she said, “Granny, what big ears you have!”. “All the better to hear you with!” he replied.

e. So the wolf had a plan. He ran to Granny’s house and swallowed Granny. He got into Granny’s bed.

f. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf and said, “Granny, what big eyes you have!”. “All the better to see you with!” he replied.

g. He hit the wolf on the head. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away.

h. Little Red Riding Hood lived in a wood. One day, she went to visit her granny.

Lời giải chi tiết:

1-h

2-a

3-e

4-f

5-d

6-c

7-b

8-g

1 – h. Little Red Riding Hood lived in a wood. One day, she went to visit her granny.

(Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.)

2 – a. When she was picking some flowers on the side of the path, she met a wicked wolf. He asked, “Where are you going?”. “I’m going to see my grandmother,” she said.

(Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”)

3 – e. So the wolf had a plan. He ran to Granny’s house and swallowed Granny. He got into Granny’s bed.

(Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.)

4 – f. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf and said, “Granny, what big eyes you have!”. “All the better to see you with!” he replied.

(Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.)

5 – d. Then she said, “Granny, what big ears you have!”. “All the better to hear you with!” he replied.

(Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.)

6 – c. Finally she said, “Granny, what big teeth you have!”. “All the better to eat you with!” shouted the wolf.

(Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.)

7 – b. A woodcutter was working in the woods. He heard a loud scream and ran to the house.

(Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.)

8 – g. He hit the wolf on the head. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away.

(Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.)