Getting started trang 104, 105 Tiếng Anh 7 Global success

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 104, 105 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Getting started Unit 10 Energy sources (Global success)

Getting started

Types of energy sources

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It’s pretty late now.

Lan: I’m doing a project on energy sources. But I don’t quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas…. We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Lan: Chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì

Ông Tân: Đúng, đó là nguồn điện mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu vậy ạ?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên … Chúng ta gọi đó là các nguồn không tái tạo

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không ạ?

Ông Tân: Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

2. What are Lan and her father talking about?

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì vậy?

A. Năng lượng

B. Nguồn

C. Các nguồn năng lượng

Đoạn hội thoại về 2 loại nguồn năng lượng: năng lượng không tái tạo và năng lượng có thể tái tạo

Chọn C

3. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

1. She is doing a project on energy sources. (Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.)

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity. (Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas,… (Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên,…)

4. Renewable sources means the sources we cannot run out of them. (Nguồn tái tạo có nghĩa là những nguồn chúng ta không thể sử dụng hết chúng.)

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

(Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.)

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

1-d

2-a

3-b

4-c

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

(Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại.)

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

1. Energy is power that we use to provide us with light, heat or electricity.

(Energy là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

2. When energy comes from the sun, wind and water, we call it renewable energy.

(Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.)

3. When energy comes from wind, we call it renewable energy.

(Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.)

4. We cannot run out of renewable energy.

(Chúng ta không thể dùng cạn kiệt năng lượng có thể tái tạo.)

5. Some types of energy are cheap and easy to use.

(Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.)